vedtægter1

Vedtægter

for "Foreningen Vikingemarked ved Højene"

Vedtægter for Foreningen Vikingemarked ved Højene


§ 1. Navn og hjemsted.

Foreningens navn er: "Foreningen Vikingemarked ved Højene".
Foreningen har hjemsted i Jelling by.

§ 2. Formål.

Foreningen skal drive og udvikle Vikingemarkedet ved Højene, som afholdes i weekenden i uge 27, hvert år i Jelling.
Målet er at skabe interesse om og formidling af vikingernes levevis med fortidens Jelling som baggrund.

Formålet er endvidere at sikre:

1. Samarbejde med frivillige, lokale og nationale samarbejdspartnere og vikinger fra hele landet.

2. Den lokale forankring, ved at inddrage Jellings borgere, forretningsdrivende og øvrige foreninger.

3. At vikingernes historie og levevis formidles på autentisk vis, idet det sikres at markedet fortsat tager udgangspunkt i vikingernes aktive formidling og der herudover tilbydes relevante aktiviteter for publikum.

4. At Vikingemarkedet ved Højene forbliver attraktivt for både unge og ældre, lokale samt turister - herunder udvikles år for år.

§ 3. Medlemmer.

Som medlemmer kan optages private personer, foreninger og virksomheder, der har interesse i at deltage i udviklingen og/eller driften af Vikingemarkedet eller som har interesse for udviklingen omkring Højene i almindelighed.
Medlemskab tegnes for et år ad gangen
Medlemskab følger kalenderåret, og kontingent opkræves i januar måned, og betales senest 31/1.
Kontingentets størrelse fastsættes hvert år på generalforsamlingen.

§ 4. Økonomi.

Foreningens økonomi tilvejebringes gennem kontingent fra medlemmer, sponsorater samt indtægter fra Vikingemarkedet.
Regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 5. Organisering.

Det årlige vikingemarked består af følgende enheder:

1. Det indre marked.
Som består af de "ægte" autentiske og godkendte vikinger, "indenfor hegnet".

2. Det ydre marked.
Som består af de aktiviteter der ligger "udenfor hegnet".

De 2 enheder arbejder under bestyrelsens ansvar.

§ 6. Bestyrelsens sammensætning, valg og forretningsorden.

Bestyrelsen sikrer den årlige gennemførelse af markedet jf. § 2 og 3.
Bestyrelsens arbejdsfordeling og konkrete opgaver defineres yderligere i en forretningsorden.

Bestyrelsen består af 4-5 personer, som vælges for 2 år.
Valgbare er personer der har betalt kontingent senest 31/1.
Der laves en opstillerliste. Hvert fremmødt medlem har 3 stemmer. De personer med flest stemmer vælges ind i bestyrelsen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand (høvding for det indre marked), kasserer og sekretær. Konstitueringen skal sikre at formand og næstformand (høvding) ikke er på valg samme år.

Der vælges 1 - 2 suppleanter. Suppleanter har møderet, men ikke mødepligt til bestyrelsesmøderne.
Suppleanter har ikke stemmeret under bestyrelsesmøderne.
Suppleanter vælges for 1 år. Ved indtrædelse i bestyrelsen, siddes perioden ud for den man afløser.

Der vælges 1 revisor. Revisor vælges for 1 år.

Der afholdes bestyrelsesmøder med skriftlig dagsorden og skriftlig beslutningsreferat.

Bestyrelsen er ansvarlig for oprettelse og drift af hjemmeside.

§ 7. Generalforsamling.

Foreningens øverste myndighed er den årlige generalforsamling.
Der indkaldes ved annoncering på foreningens hjemmeside/sociale medier med mindst 6 ugers varsel til afholdelse inden 1. marts. med angivelse af dagsorden.
Dagsorden for ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde punkterne:

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
2. Formanden aflægger beretning for det foregående år.
3. Kassereren aflægger regnskab for det foregående år.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor.
6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
7. Eventuelt.

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal, vedtægtsændringer dog ved 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Forslag til behandling på generalforsamlingen, skal være formanden skriftlig i hænde mindst 21 dage før generalforsamlingen.
Fuldstændig dagsorden skal fremstå på foreningens hjemmeside senest 1 uge før generalforsamlingen.
Stemmeret på generalforsamlingen har medlemmer der har betalt kontingent senest 31/1, samme år.
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 25 % af medlemmerne indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af de spørgsmål, der ønskes behandlet.
Andre spørgsmål kan ikke behandles.
Ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden indkaldes senest 4 uger efter begæringens modtagelse og med mindst 3 uger og højst 4 ugers varsel.

§ 9. Nedlæggelse af foreningen.

Beslutning om foreningens nedlæggelse skal vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer på to hinanden følgende generalforsamlinger med mindst en måneds mellemrum. Ved en nedlæggelse overføres eventuelle midler mv. til Jelling Turist- og Handelsstandsforening eller tilsvarende med henblik på anvendelse til fremme af turisme og erhverv i Jelling.


Disse vedtægter er tilrettet og vedtaget på den ordinære generalforsamling 22/2 2022.

Bjarne Madsen, formand
Henrik Dahl, næstformand, kasserer & Høvding
Annette Dahl, sekretær
Dorthe Kirstine Madsen, bestyrelsesmedlem
Per Byriel, suppleant
Astrid Skjoldborg Glans, suppleant